MISJA SPÓŁKI

MISJĄ P.P.U. „PROPOL” JEST:

DBAŁOŚCI O OCHRONĘ ZASOBÓW NATURALNYCH
DBAŁOŚĆ O NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ WYDOBYWANEJ WODY PITNEJ
ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DOSTAW WODY NASZYM ODBIORCOM

O NAS

Spółka powstała z dawnego wydziału gospodarki wodno - ściekowej Przedsiębiorstwa Państwowego
Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” w Grzybowie i rozpoczęła działalność gospodarczą
1 października 2000 roku. W czerwcu 2013 roku KiZChS  „Siarkopol” S.A sprzedaje wszystkie swoje udziały
Gminie Połaniec która obecnie jest jej głównym udziałowcem. Zasadniczą działalnością Spółki
jest wydobywanie i dostarczanie wody pitnej dla odbiorców z gmin: Połaniec, Osiek, Staszów i Klimontów
oraz dla Kopalni Siarki Osiek (Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.).

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE…

Woda jest jedynym na Ziemi minerałem naturalnie występującym w trzech stanach: stałym, ciekłym i lotnym,
a ponad 90% światowych zasobów czystej wody znajduje się na Antarktydzie.

O NASZYM UJĘCIU

Źródłem wody jest Ujęcie wody w Wiązownicy Małej gmina Staszów. Podstawę poboru wody z ujęcia stanowi
trzeciorzędowy obszar wodonośny. Woda w rejonie ujęcia kumuluje się głównie w spękaniach i porowatych wapieniach.
Na północ od ujęcia znajduje się zbiornik wód podziemnych o swobodnym zwierciadle wody, którego zasobność jest
zależna w znacznym stopniu od opadów atmosferycznych. Wpływ eksploatacji ujęcia na wody podziemne jest
niewielki i nie powoduje ich uszczuplenia. Zasoby wód podziemnych ze względu na bardzo rozległy obszar i duże
współczynniki filtracji są bardzo duże. Na terenie ujęcia znajdują się 3 studnie głębinowe. Otwory studzienne zostały
wykonane w 1990 roku przez Rzemieślniczą Spółdzielnie w Pińczowie-Zakład Wiercenia Studni Marian Pająk.
W latach 2014 - 2017 wymieniono wszystkie dotychczasowe  3 pompy głębinowe na pompy Grundfos SP95, SP125,
SP160 które całkowicie spełniają wymogi wydobycia wody.
Poziom wody w studniach mierzymy w sposób ciągły za pomocą sond pomiarowych, a dane z pomiarów są przekazywane
do systemu monitoringu TelWin WebInterface . System ten został zamontowany w latach 2017- 2019 i pozwala płynnie
sterować pracą ujęcia oraz monitorować on-line zarówno pracę ujęcie jak i  sieci wodociągowej.
Woda z tego ujęcia nie wymaga uzdatniania i wystarcza do zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców.

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE…

Jeden nieszczelny, kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody, a nieszczelna spłuczka
powoduje w tym samym czasie utratę około 720 litrów wody. Koszt jednej uszczelki to jeden złoty.
Koszt marnotrawionej wody może sięgnąć tysięcy złotych rocznie. Warto zainwestować w sprawną uszczelkę?

O NASZEJ WODZIE

Ujęcie wody jak i sieć wodociągowa objęte są stałym nadzorem sanitarnym przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Staszowie. Prowadzona jest regularna kontrola jakości wody w ramach monitoringu
kontrolnego, monitoringu przeglądowego oraz badań radiologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
Dodatkowo na nasze zlecenia badania jakości wody wykonuje akredytowane laboratorium SGS Polska Sp. z o.o.
odział Laboratorium Środowiskowego w Pszczynie.
Na podstawie wieloletnich analiz wyników badań wody wiemy, że woda z ujęcia w Wiązownicy Małej jest dobrej
jakości, spełnia wymagania zarówno pod względem parametrów mikrobiologicznych, jaki i fizykochemicznych
i nie wymaga dalszego uzdatniania.

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE…

Woda zajmuje ponad 70% naszej planety. Ponad 97.5% jej światowych zasobów to woda morska, a jedynie 2.5%
to woda słodka.