* NOWY CENNIK WODY PITNEJ - 2023   POBIERZ


* PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ (w trakcie tworzenia)


* JAK ZAWRZEĆ LUB ROZWIĄZAĆ UMOWĘ Z P.P.U. PROPOL
W celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę pitną zapraszamy do naszego Biura Obsługi Klienta w siedzibie
naszego przedsiębiorstwa.
Dokumenty wymagane przy zawieraniu (lub zmianie warunków) umowy:
a) dla odbiorców fizycznych:
                    * dowód osobisty,
                    * tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt własności, umowa najmu),
                    * pełnomocnictwo (jeśli o zawarcie umowy występuje pełnomocnik),
                b) dla odbiorców prawnych:
                    * dowód osobisty,
                    * tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt własności, umowa najmu),
                    * wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do  Centralnej Ewidencji i Informacji
                         o Działalności Gospodarczej.
W celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę pitną należy złożyć pisemny wniosek w tej sprawie (pismo lub e-mail).
Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie lub w określonych
przypadkach za porozumieniem stron.